Προσυμβατική Ενημέρωση

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν. 4583/2018

1. Γενικά Στοιχεία: Η προσωπική εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» στο εξής αναφερόμενη στην παρούσα ενημέρωση ως «Εταιρία», η οποία έχει συσταθεί, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, έχει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 123165103000, Α.Φ.Μ. 145319068/Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ και η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Δ. Γούναρη 4-6, Τ.Κ. 18531, είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως ασφαλιστικός πράκτορας με αριθμό μητρώου 333419 και παρέχει νομίμως υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης/διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, παρέχοντας συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, εποπτεύεται δε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να διακριβωθούν από τους πελάτες μέσω του διαδικτυακού υπερσυνδέσμου του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19 Ν. 4583/2018 http://insuranceregistry.uhc.gr/Search . Η «Εταιρία» δεν κατέχει καμία απολύτως άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση.

2. Υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: Η «Εταιρία» δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τις ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με βάση έγγραφης σύμβασης εντολής, οι οποίες είναι συγκεκριμένα:

  1. ALLIANZ AAE

  2. ERGO AAE

  3. GROUPAMA AAE

  4. GENERALI

  5. BROKERS UNION Μεσίτες Ασφαλειών ΑΕ

και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα αυτών υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα,αμείβεται δε αποκλειστικά από αυτές βάσει προμήθειας που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η «Εταιρία» συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με την έννοια του Ν. 4583/2018. Η «Εταιρία» δύναται να επιμελείται την είσπραξη και εισπράττει τα ασφάλιστρα για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, για τις οποίες διαμεσολαβεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4364/2016 και Ν. 4583/2018, καθόσον έχει λάβει εντολή είσπραξης από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Εταιρία» δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.imsure.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του διαδικτύου, σχετικά μετά τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής τους, εκ των συνεργαζομένων με την εταιρεία μας. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος του διαμεσολαβητη προς τον χρήστη πραγματοποιείται βάσει πληροφοριών και παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της www.imsure.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης.

Εν γένει, οι παρεχόμενες προς τους καταναλωτές συμβουλές από την «Εταιρία», υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δίδονται βάσει των πληροφοριών, που παρέχουν οι ίδιοι πελάτες, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό «Έντυπο Αναγκών Πελάτη», είναι δε πλήρως τεκμηριωμένες και απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τους. Η «Εταιρία» δεν εκτιμά ή /και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση η/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

3. Δικαιώματα Υπαναχώρησης –Εναντίωσης

3.α: Ο πελάτης -καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 3.α.1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην Εταιρία» έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 3.α.2. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η «Εταιρία» ή η ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν: α) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, β) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Σημειώνουμε ότι οι μεν πληροφορίες του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, όπως περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο της εκάστοτε συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης και οι δε γενικοί και ειδικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή σας και σε κάθε περίπτωση ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.imsure.gr, διατίθενται σε σταθερό εναπόθεμα ήδη από το προσυμβατικό στάδιο,ενώ αντίγραφο τους αποστέλλεται και μόλις ολοκληρωθεί η αγορά της ασφάλισής σας.

3.β. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 5 του Ν.2251/1994, το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην imsure.gr έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει: είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση, είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις περίπτ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 4θ του Ν. 2251/1994, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.2 ανωτέρω.

3.γ. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην imsure.gr στην Διεύθυνση Δ.Γούναρη 4-6, Τ.Κ. 18531 – Πειραιά, υπ’ όψιν του τμήματος ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την imsure.gr. Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίας, που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή των δηλώσεων και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την imsure.gr.

3.δ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης – ασφαλισμένος ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο αρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994 σχετικά με πληρωμή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την υπαναχώρηση.

3.ε. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην imsure.gr έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση ή έχει πληρωθεί σχετική αποζημίωση δυνάμει των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημειώνεται ειδικά για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων, η άσκηση των εν λόγω προαναφερόμενων δικαιωμάτων ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων δυνάμει του Π.Δ. 237/1986 σχετικά με την υποχρεωτική εκ του νόμου ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων.

4. Διευθέτηση Εγγράφων Παραπόνων – Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

4.α. Η «Εταιρία» διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων (γραπτών

παραπόνων/δηλώσεων δυσαρέσκειας), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το Ν. 4583/2018 την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων. Ο πελάτης – καταναλωτής δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του/ αιτιάσεις απευθυνόμενος στην «Εταιρία» αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: inform@imsure.gr και 210 4121 236. Η «Εταιρία» θα διαβιβάζει τα ερωτήματα/ αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Επί των απλών ερωτημάτων/αιτημάτων, ο πελάτης – καταναλωτής λαμβάνει απάντηση από την «Εταιρία» ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Επί εγγράφων δηλώσεων δυσαρέσκειας/αιτιάσεων που απευθύνονται στην «Εταιρία» και αφορούν τα καθήκοντα της ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, σημειώνεται ότι η τελευταία έχει διορίσει υπεύθυνο πρόσωπο τον κ.Μπέλλο Δημήτριο που συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των γραπτών παραπόνων που υποβάλλονται, τα οποία απαντώνται σε εύλογο χρόνο, εντός χρονικού διαστήματος το ανώτερο πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του πελάτη – καταναλωτή για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτού παραπόνου/ δήλωσης δυσαρέσκειας/ αιτίασης προς την «Εταιρία», μέσω της διαδικασίας αυτής, δε διακόπτει την παραγραφή/ αποσβεστική προθεσμία της αξίωσης.

4.β. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά της «Εταιρία» ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη. Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ασφαλισμένου και την «Εταιρία» ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή/και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την «Εταιρία» ασφαλιστικής επιχείρησης.