Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ Προϋποθέσεις επιτρεπτού αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου. Η μη εφαρμογή κανόνος ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ουσίας, ενώ έπρεπε ο κανόνας αυτός να εφαρμοστεί καθώς και το αντίστροφο, ιδρύει λόγο αναιρέσεως...