Όροι χρήσης

Η προσωπική εταιρία  “ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” δημιούργησαν το δικτυακό τόπο www.imsure.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του, σχετικά με τα προϊόντα των ασφαλιστικών εταιριών που εκπροσωπεί σαν ασφαλιστικός διαμεσολαβιτής μαζί με τους συνεργάτες του. Η χρήση του www.imsure.gr καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους. Η προσωπική εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις απόψεις ή τις συμβουλές των συνεργατών ή του προσωπικού της.
Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.imsure.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:
Ο δικτυακός τόπος www.imsure.gr χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας “ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.
Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλουν να:
αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα. επανορθώνουν για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στην προσωπική εταιρία ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς. Η προσωπική εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε δεσμεύονται, ούτε εγγυώνται, ούτε αναλαμβάνουν ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.imsure.gr, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.
Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.
Ο επισκέπτης ή πελάτης δηλώνει ρητά ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για τις υφιστάμενες ασφαλιστικές διατάξεις, τους όρους των προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιριών, την IDD οδηγία, και την νομοθεσία GDPR για τα προσωπικά δεδομένα.
Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο www.imsure.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η προσωπική εταιρία“ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η προσωπική εταιρία “ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” δεν έχει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης,
δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.
Σε κάθε νέα ασφάλιση μέσω του www.imsure.gr, μπορεί να προσφέρεται έκπτωση στα ασφάλιστρα λόγω ειδικής προσφοράς, χρήσης εκπτωτικού κωδικού, του τρόπου πληρωμής που θα επιλεγεί, κ.α. Η έκπτωση αυτή ωστόσο υπολογίζεται μόνο στις καλύψεις της Αστικής Ευθύνης κατά τρίτων, σύμφωνα με τις προσφορές της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.
Η προσωπική εταιρία“ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.imsure.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα του www.imsure.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, Η προσωπική εταιρία“ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος του www.imsure.gr και να μεταβάλλουν τη φύση ή και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης του www.imsure.gr, h προσωπική εταιρία“ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” δεν έχουν καμία ευθύνη για: 1. οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη 2. την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών 3. τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του 4. την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών 5. την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών 6. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος
Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.imsure.gr δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας.
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το δικτυακό τόπο www.imsure.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.
Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.
Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά.
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Διαχείριση παραπόνων Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται
με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης, Ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε: με e-mail στα inform@imsure.gr ταχυδρομικά προς την Εξυπηρέτηση Πελατών, Γούναρη 4-6 – ΤΚ:18531, Πειραιάς. Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Ημερομηνία γέννησης Τηλέφωνο Αριθμός συμβολαίου (ή αριθμός κυκλοφορίας σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου, αν δεν υπάρχει αριθμός συμβολαίου) Σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Ασφαλισμένος, καλυπτόμενο μέλος, υποψήφιος πελάτης) Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, θα σας στείλουμε γραπτή επιβεβαίωση.
Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτηση του. Για τη διαχείρισή του παραπόνου σας, θα λάβει κάθε σχετική πληροφορία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Εταιρίας. Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας, θα λάβετε την απάντησή μας.
Σε περίπτωση, που δε λάβετε απάντησή μας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αιτιολογήσουμε γραπτώς την καθυστέρησή μας. Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο που υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας, καθώς και για το πότε θα λάβετε την οριστική μας απάντηση.
Η διαχείριση του παραπόνου σας γίνεται σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 3/08.01.2013. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην ενότητα «Προστασία Καταναλωτή» της «Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» στην ιστοσελίδα: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx
Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας στης Εταιρία ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».
Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι 1 έτος από τη στιγμή που κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά. H αναφορά σας αυτή δε διακόπτει, ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην Εταιρία δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.