Εγγυητικές Επιστολές (Surety bonds)

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Εγγυητικές Επιστολές)

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τον Ασφαλιστή, εγγυάται την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία το πρώτο μέρος (Εγγυητής) δεσμεύεται απέναντι στο δεύτερο μέρος (Δικαιούχο) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του τρίτου μέρους (Λήπτης Ασφάλισης) να εκτελέσει τους όρους και προϋποθέσεις συγκεκριμένης σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του Λήπτη της Ασφάλισης .

Για παράδειγμα: Μια κατασκευαστική εταιρία (Λήπτης της Ασφάλισης) αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας σύμβασης- κατασκευή ενός έργου – που του αναθέτει ο Κύριος του Έργου (Δικαιούχος). Ο Ασφαλιστής (Εγγυητής) υπογράφει την ασφαλιστική σύμβαση με το Λήπτη της Ασφάλισης και εκδίδει την εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι σαφώς ορισμένο ποσό την εξασφάλιση του Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης.


Κατηγορίες εγγυητικών επιστολών

  • Contract Surety Bonds
    Xρησιμοποιούνται κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών
  • Commercial Surety Bonds
    Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεών τους
  • Συμμετοχής
    Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής.

Ανάληψης προκαταβολών
Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και υλοποίησης της σύμβασης.

Καλής εκτέλεσης
Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Συντήρησης (καλής λειτουργίας)
Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

Καλής Πληρωμής
Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Αλλά και σε ανεξάρτητες από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης υποχρεώσεων του δεύτερου.

Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών
Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βεβαιωθούν στο Λήπτη της Ασφάλισης.

Όλες οι επιχειρήσεις και οι νομικές οντότητες που έχουνε ελληνικό Α.Φ.Μ. και δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια των εγγυητικών επιστολών μέσω ασφαλιστικών εταιριών.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη ανάλυση των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Επιλέξτε έναν ή περισσότερους κλάδους.
Μη υποχρεωτικό πεδίο.